Bayalpata Hospital, Achham, Nepal

hospitalsideview

Proposed Extension

hospitaltopview

Proposed Extension

BayalpataHospital

Existing Hospital